برای استفاده از اکانت FTP می توانید از نرم افزار های مدیریت FTP استفاده کنید.