چگونه فایلهایی را که فشرده کرده بودیم را از حالت فشرده خارج کنیم:

برای این کار دو راه دارید: یکی استفاده از برنامه اصلی یکی هم راست کلیک کردن برروی فایل فشرده می باشد.

اول باید بگم که آیکون فایل های فشرده در ویندوز که با برنامه WinRAR باز میشوندخب برروی فایل فشرده راست کلیک می کنیم:
مشاهده می کنیم که گزینه ها تغییر یافتن و حالت باز شدن فایل را نمایش می دهند.

گزینه آخر یعنی Extract to test\ q چون برروی فایل test راست کلیک کردیم اسم برنامه آمده است یعنی ایکنه یک زیر شاخه به نام test در مسیر فایل فشرده می سازد و برنامه را داخل شاخه مورد نظر کپی می کند.

گزینه Extract Here  : بدین معناست که فایل فشرده موجود در test.rar را در همان جایی که فایل فشرده قرار دارد باز می کند یعنی در کنار test.rar فایل اصلی قرار می گیرد اما گزینه بعدی یعنی Extract File…k

به شما امکان می دهد که خود مسیری را که میخواهید فایل فشرده در آن باز شود انتخاب کنید.