برای تغییر رمز به قسمت Change Password بروید

در قسمت Old Password: رمز قدیم خود را وارد نمایید

New Password: رمز جدید

New Password (again): رمز جدید را مجددا وارد نمایید

بهتر است برای گذاشتن رمز امن از گزینه password generator استفاده نمایید

در صورتی که می خواهید رمز mysql شما هم تغییر کند تیک گزینه Allow MySQL password change. را بزنید تا رمز دیتابیس با رمز هاست یکی شود.