در هنگام کار با تابع ( ) setInterval ، متوجه شدید که این تابع به صورت متناوب و دوره ای ، یک کد یا تابع را پس از گذشت مدت زمان تعیین شده برای آن ، اجرا می کند . اگر کاربر یا برنامه این تابع را متوقف نسازد ، تا زمانی صفحه یا برنامه تحت وب در حال اجراست ، این تابع نیز اجرا شده و به کار خود ادامه خواهد داد .
اما زمانی می رسد که شاید شما بخواهید پروسه این تابع را متوقف سازید .
برای اینکه بتوانید سیر عملیات یک تابع ( ) setInterval را متوقف سازید ، باید یک متغیر سراسری ( Global ) را در صفحه تعریف کرده و تابع ( ) setIntetval خود را در آن بریزید . به عبارت دیگر ، به شکل زیر تابع ( ) setInterval را در یک متغیر خاص تعریف می کنید .
Syntax     یک متغیر = setInterval ( ” javascript function name ” , milliseconds ) ;
مثال : MyStop = setInterval ( ” MyFunction ” , 1000 ) ;

پس از اینکه تابع ( ) setInterval موردنظر خود را در یک متغیر تعریف کرده اید ، هر زمان که بخواهید آن تابع را متوقف سازید ، باید متغیر مرتبط به آن را به عنوان یک پارامتر ، همانند syntax جدول زیر ، به تابع ( ) clearInterval ، ارسال نمایید . در این صورت تابع از تکرار و تناوب باز خواهد ماند .
Syntax     clearInterval ( نام متغیر تابع مورد نظر ) ;
مثال : clearInterval ( MyStop ) ;