چه مقدار subnet میتوانیم داشته باشیم?
برای بدست آوردن تعداد subnet از فرمول زیر استفاده میکنیم,n تعداد بیتهای تعلق گرفته به قسمت network address است

۲^n —> 2^2=4