اپراتور محور مدل : اپراتور تلفن همراه به طور مستقل عمل می کند برای استقرار خدمات پرداخت تلفن همراه . اپراتور می تواند مستقل از کیف پول همراه حساب کاربری تلفن همراه (شارژ) ارائه می کنند . استقرار زیادی از اپراتور محور مدل به شدت با عدم اتصال به شبکه های موجود به چالش پرداخت . اپراتور شبکه موبایل باید واسط با استفاده از شبکه بانکی پرداخت دسته خدمات پیشرفته تلفن همراه و تحت محیط بانکد رائه می کنند. خلبانان با استفاده از این مدل شده اند در کشورهای در حال ظهور راه اندازی شد ، اما آنها نتوانستند بیشتر از پرداخت تلفن همراه مورد استفده از خدمات را پوشش نمی دهند . به پرداخت پول و اعتبار بالا محدود بودند.
. مدل بانک محور : اعزام بانک برنامه های کاربردی تلفن همراه یا دستگاه های پرداخت را به مشتریان و تضمین تجار اند مورد نیاز نقطه از فروش ( اعتباری ) قابلیت پذیرش اپراتور شبکه تلفن همراه به وسیله عنوان یک حامل ساده استفاده می شود .
. همکاری مدل : این مدل شامل همکاری میان بانک ها ، اپراتور تلفن همراه و حزب اعتماد سوم .
. مدل نظیر به نظیر : تلفن همراه به عنوان ارائه دهنده خدمات عمل می کند و به طور مستقل ارتباط را با موسسات مالی و اپراتورهای شبکه تلفن همراه را فراهم می کند