در شبکه دو نوع ارتباط موجود است

مطمئن یا reliable

غیر مطمئن یا unreliable