برای انجام این کار به صورت زیر عمل کنید.
۱- کامند مربوطه را انتخاب کنید .
netstat -nat | awk ‘{print $6}’ | sort | uniq -c | sort -n
دستور بالا ، دستوری است برای تشخیص حملات DOS بر روی سرور
چون این دستور طولانی است برای این که همیشه این دستور را تایپ نکنیم از عمل lable گذاری استفاده می کنیم. که بعد از تایپ کامند مربوطه # label  را وارد می کنیم.
به صورت زیر :
netstat -nat | awk ‘{print $6}’ | sort | uniq -c | sort -n # label
که به جای label اسم دلخواه  که dos است  را وارد می کنیم .
netstat -nat | awk ‘{print $6}’ | sort | uniq -c | sort -n # dos
سپس برای فراخوانی دستور کلید های Ctrl + R را در محیط SSH  می زنیم و نام Label را وارد می کنیم.