چاپ رشته ای چند سطر

نمونه ی زیر چگونگی این کار را نشان می دهد:

nim