یک پروتکل مسیریابی برای شبکه های IP ی چون اینترنت است که به یک مسیریاب امکان میدهد تا کوتاهترین مسیر منتهی به هر گره را برای پیام های ارسالی محاسبه نماید.مسیریاب برای انجام محاسبات خود اطلاعاتی را درباره گره های متصل به خود به مسیریاب های دیگر شبکه ارسال میکند تا اطلاعاتی درباره وضعیت ارتباط ها گرد آوری کند
OSPF میتواند با هر نوع روتری ارتباط داشته باشد
این پروتکل برای شبکه های سازمانی (Enterprise Network) میتواند استفاده شود
OSPF عمل میکند در SPF Technologes