روتر سیسکو ۵ نوع password را شامل میشود

۱٫Enable Password
۲٫Enable Secret Password(encrypted)
۳٫Console Password
۴٫Auxiliary Password
۵٫Telnet Password

Enable Password
enable password برای اجازه دادن به اشخاص برای دستیابی به privileged mode در روتر استفاده میشود

Router>en
Router#config t
Router(config)#enable password cisco

سپس ctlr+z را میزنیم و به privileged mode میرویم و Wr را انجام میدهیم تا تغییرات در NVRAM ذخیره شود

 

Enable Secret Password
همان کار enable password را انجام میدهد با این تفاوت که password را بصورت رمز درمی آورد

Router>en
Router#config t
Router(config)#enable secret ccna

سپس ctlr+z را میزنیم و به privileged mode میرویم و Wr را انجام میدهیم تا تغییرات در NVRAM ذخیره شود


Console
password
console password برای محدود کردن دسترسی کابربه روتر بوسیله console port میباشد

Router>en
Router#config t
Router(config)#line console 0 or line con0
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password cisco

سپس ctlr+z را میزنیم و به privileged mode میرویم و Wr را انجام میدهیم تا تغییرات در NVRAM ذخیره شود

 

Auxiliary password
شبیه console port است با این تفاوت که دستیابی کاربر را از طریق external modem محدود میکند

Router>en
Router#config t
Router(config)#line aux 0
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password cisco

سپس ctlr+z را میزنیم و به privileged mode میرویم و Wr را انجام میدهیم تا تغییرات در NVRAM ذخیره شود

Telnet password
روترهااجازه دارند از طریق telnet sessions با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

Router>en
Router#config t
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password cisco

سپس ctlr+z را میزنیم و به privileged mode میرویم و Wr را انجام میدهیم تا تغییرات در NVRAM ذخیره شود

Encrypting Password
اگر بخواهیم تمامی پسوردها را بصورت رمز درآوریم از فرمان زیر استفاده میکنیم

Router>en
Router#config t
Router(config)#service password-encryption