شرکت سیسکو از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه شبکه است این شرکت از توانمندی امنیتی به نام Role-Based Cli Access برای تعیین سطوح مدیریتی مختلف بر روی روترهای (Router) خود استفاده می کند
که به مدیران شبکه اجازه می دهد مجموعه ایی از دستورات و دسترسی ها به مدهای مختلف همچون Privilege و یا configure Terminal و … را در داخل View تعریف نماید
View چیست ؟
یک View شامل مجموعه ایی از دستورات و دسترسی ها می باشد که باعث محدودیت دسترسی کاربران خواهد شد
کلیه View های تعریف شده در یک روتر به وسیله یک View اصلی به نام Root View مدیریت می شوند که مدیران برای اعمال سیاست های خود بر شبکه از این View استفاده می کنند

نکته مهم در خصوص روترهای سیسکو :
شرکت سیسکو از ۱۶ عدد Privilege Level از شماره ۰ تا ۱۵ برای ایجاد محدودیت استفاده می کند که Privilege شماره ۱۵ معادل دسترسی کامل به روتر است پس با این توضیح می توان نتیجه گرفت که مدیران شبکه از Privilege 15 برای اعمال سیاست های خود استفاده می کنند و Root View در واقع همان Privilege 15 است
شما برای استفاده از این سرویس می بایست سرویس AAA را بر روی روتر خود فعال کنید که برای آسایش دوستان این آموزش در سایت قرار گرفته است
آموزشمان را با تعریف ۲ سطح مدیریتی با نام Admin1 و Admin2 آغاز می کنیم

Admin1 : مدیر اصلی که دسترسی کامل به دستورات روتر از جمله show , config و debug خواهد داشت
Admin2 : این مدیر تازه کار است و ما فقط دسترسی به دستور show روتر را به آن خواهیم داد و دسترسی به دستورات debug و config وجود نخواهد داشت