پوسته های Responsible : این نوع پوسته ها خود را پس از شناسایی، با Device تطبیق می دهند تا ظاهر سایت متناسب با Device و به صورت صحیح نمایش داده شود این انطباق پذیری با استفاده از جابجایی المان ها امکان پذیر می گردد. برخی از پلتفرم ها از جمله ورد پرس قابلیت Responsible را ارائه می دهند.