فیکس (ثابت): این نوع پوسته ها دارای یک کد ثابت هستند و بدون تشخیص نوع Device در تمامی آنها به صورت یکسان اجرا و نمایش داده می شوند. این مسئله موجب بروز مشکل در نمایش سایت در Device هایی همچون موبایل و تبلت می گردد.