پس از پایان دوره رهاسازی دمین

۱- دامنه  برای ثبت آزاد می شود.
۲- ممکن است دامنه فوراً توسط رجیران یا یک شرکت دیگر ثبت شود.
۳- دامنه برای مدت نامشخصی در وضعیت معلق (pending) قرار می گیرد. یعنی نه می توان آن را مجدد ثبت کرد نه شخص دیگری میتواند ثبت کند