ویژگی های پورت های منبع یا Source Ports در SPAN
پورت مبنع، همان پورتی می باشد که می بایست مانیتور شود که این پورت می تواند پورتی از یک سوئیچ و یا یک روتر باشد در یک span local یا یک RSPAN( مانیتور از راه دور ) شما می توانید این پورت را مانیتور کنید ایتم هایی مانند بسته های دریافتی (RX ) یا بسته های انتقالی ( TX ) و یا دو طرفه سوئیچها از تمامی تعداد پورتها و Vlan ها پشتیبانی میکنند .
مشخصات پورتهای مبداء :

این پورت می تواند هر نوع پورتی باشد (EtherChannel, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet )
این پورت می تواند توسط چندین SPAN session مانیتور شود .
به هیچ وجه تمی تواند پورت مقصد واقع شود .
هر پورت را می توان با یک جهت (ورود، خروج، و یا هر دو) برای مانیتور شدن پیکربندی کرد.
پورت های منبع می تواند در VLAN ها یکسان و یا متفاوت باشد
برای منابع VLAN SPAN، تمام پورت های فعال در VLAN منبع به عنوان پورت منبع گنجانده شده است.