ویژگی های ماژول ها در دات نت نیوک:

• هر ماژول نوع خاصی از محتوا را مدیریت میکند و یا نوع خاصی از نیازها تجاری شما را برآورده میکند.
• هر ماژول ها موجودیتی مستقل در پرتال میباشد به این معنی که هر ماژول به محض اینکه به صفحه ای افزوده میشود یک شناسه یکتا به آن اختصاص داده میشود.
• ماژول ها قابلیت جابجایی و انتقال و یا کپی از صفحه ای به صفحه دیگر را دارا میباشند.
• به هر صفحه میتوان تعداد دلخواهی ماژول اضافه کرد.
• میتوان سطح دسترسی های کاربران را به هر نمونه از ماژول های صفحات پرتال تعیین کرد.
• هر ماژول یک سری تنظیمات عمومی دارد که این تنظیمات در تمام ماژول ها وجود دارند و مربوط به نحوه نمایش و دسترسی های ماژول میباشند. و ممکن است تنظیماتی هم خاص همان ماژول داشته باشد که مرتبط با نحوه کارکرد ماژول میباشد.