ویژگی‌های Captcha می تواند موارد زیر را نام برد:

قابلیت ذخیره‌سازی و لاگ گیری پاسخ‌های نادرست
قابلیت توسعه پذیری توسط ماژول‌های دروپال
قابلیت این که مشخص کنید Captcha به چه فرم های اضافه شود. و می توانید برای هر فرمی نوع Captcha ی متفاوتی را مشخص کنید
قابلیت های دیگر…