ویژگیهای فن آوری ADSL :

• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت (تا ۴۰ برابر سرعت برقراری ارتباط از طریق شماره‌گیری)

• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت بدون نیاز به استفاده از کابل اختصاصی جدید

• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت بدون نیاز به شماره‌گیری

• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت بدون هزینه پالس مکالمه تلفن

• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت بدون مشغول شدن خط تلفن

• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت در حین مکالمه با تلفن

• برقراری ارتباط پرسرعت با اینترنت برای ایجاد شبکه مجازی خصوصی

• برقراری ارتباط پر سرعت با اینترنت برای بهره‌گیری از امکانات ویدیویی و صوتی در اینترنت و ویدیو کنفرانس

• برقراری ارتباط پرسرعت به صورت دایم و بدون قطع شدن ارتباط

• نصب و راه‌اندازی سریع و آسان