ویندوز سرور ۲۰۰۳ که در پک های زیر ارایه میشود مزیتهایی دارد که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد:

۱٫Web Edition
۲٫Standard Edition
۳٫Enterprise Edition
۴٫Data Center Edition

پایداری win 2003 خوب است.چندین ماه  بدون خرابی میتواند پابرجا بماند
همراه با fire wall ساخته میشود و  در برابر کاربرها و ویروسهای ناخواسته حفاظت میکند
از remote networking,remote assistance,remote desktop
VSS-Volume Shadow Copy
SUS-Software Update Services
از IP V6 پشتیبانی میکند
از NAT-Network Address Translation پشتیبانی میکند
از گروه پشتیبانی میکند
ازNET. پشتیبانی میکند
از ASR-Automated System Recovery حمایت میکند
در DNS,zone جدیدی داریم به نام Stub zone
میتوانیم اسم کامپیوتر را هر زمان بعد از نصب active directory عوض کنیم
نصب OS-Operating System
CD را در cdromمیگذاریم سپس دستگاه را مجداد روشن میکنیم و به bios میرویم و اولین دستگاه برای boot شدن را cdrom و دومین را hard disk انتخاب میکنید سپس escape را فشار میدهیم و سپس F10 را فشار میدهیم و save میکنیم و خارج میشویم
بعد از شروع مجدد پیام …press any key boot from cd نمایش داده میشود و ما یک کلید را به دلخواه فشار میدهیم و Enterprise Edition را انتخاب میکنیم. حال نصب شروع میشوددر اینجا اگر بخواهیم میتوانیم partition اضافه و یا پاک کنیم سپس از ما سئوال میکند برای format و شما باید