ویژگی های مهم XSD

فرمت آن همانند یک سند XML است. بنابراین ضرورتی به فراگیری گرامر جدیدی  برای ایجاد XSD  نخواهد بود  . بدین ترتیب می توان از  تمام ابزارهای موجود در رابطه با سندهای  XML ، در ارتباط با XSD نیز استفاده کرد .

ضمن حمایت از انواع داده (Data Type) تعریف شده در اکثر زبانهای برنامه سازی، امکان تعریف نوع  داده مورد نظر استفاده کننده  را  نیز فراهم می نماید . بدین ترتیب  می توان محتویات  سند را محدود به نوع داده مورد استفاده در نرم افزار خود نمود و یا حتی از خصلت فیلدهای موجود در بانک اطلاعاتی کپی برداری کرد .

امکان  تعریف کلید یکتا (Key) در عناصر اطلاعاتی را بمنظور عملیات یکتا سازی(Uniqe)  فراهم می نماید .

از خصلت توارث مدل شئ گراء ، بخوبی تبعیت می نماید . بدین ترتیب  یک توصیف می تواند از توصیف دیگر به ارث رسیده باشد .ویژگی فوق ،  توانائی تولید توصیف هائی با قابلیت استفاده مجدد را میسر می سازد .

امکان تعریف عناصر با  ارزش NULL  ،  و یا فاقد ارزش ،   در XSD وجود دارد .

از Namespace  بخوبی حمایت می نماید . بدین ترتیب امکان توصیف اسناد با استفاده از  Namespace مختلف فراهم می گردد . این ویژگی در راستای تولید توصیف هائی با قابلیت استفاده مجدد است .

اسناد XSD ، نیز نظیر سندهای  XML ،   توسط پارسر اعتبار سنجی شده و در صورت وجود خطا ء  گزارشات لازم ارائه می گردد .

در بخش دوم ، به بررسی  گرامر XSD  خواهیم پرداخت .