سه namespace زیر ویژگی های اصلی XML در دات نت را ارائه می نمایند :

System.Xml ، مهمترین namespace ارائه شده در دات نت می باشد که اشیاء سازگار با نسخه XML کنسرسیوم وب و مجموعه ای از اشیاء جانبی به منظور کار با اسناد XML را ارائه می نماید .با استفاده از اشیاء سازگار با XML ارائه شده توسط کنسرسیوم وب ، امکان دستیابی به گره های موجود در یک سند XML فراهم می گردد . در این رابطه اشیاء reader و writer به منظور دستیابی به فایل های XML موجود بر روی دیسک و کلاسی به منظور بررسی اعتبار اسناد XML در مقابل یک DTD و یا XML Schema ، ارائه شده است .

System.Xml.XPath . با استفاده از XML Path Language) XPath )، امکان دستیابی و پردازش بخش هائی خاص ازیک سند XML فراهم می گردد. مثلا” می توان عبارت خاصی را ایجاد نمود که گره های خاصی را در یک سند XML و بر اساس نام ، نوع و یا مقدار پیدا نماید . به عبارات فوق ، XPath Queries گفته می شود . namespace فوق مجموعه ای از اشیاء Navigator به منظور انجام عملیات تکراری در یک سند XML را نیز ارائه نموده است . System.Xml.XPath اینترفیس DOM کنسرسیوم وب را حمایت نمی نماید .

System.Xml.Xsl .از ( XSL ( eXtensible Stylesheet Language به منظورتعریف فرمت مورد نظر برای داده های XML استفاده می گردد . کلاس فوق ، اشیاء لازم به منظور تبدیل اسناد XML که از آن با نام XSLT یاد می شود را نیز ارائه می نماید . XSLT فرآیندی است که در آن با استفاده از یک سند XML ، اسناد مبتنی بر text ایجاد می گردند . namespace فوق ، همچنین یک کلاس به منظور پاس دادن آرگومان به یک XSLT Stylesheet برای تبدیل شرطی را ارائه نموده است .

علاوه بر سه namespace اشاره شده از دو namespace دیگر به نام System.Xml.Schema و System.Xml.Serialization به منظور انجام عملیات خاص در ارتباط با استاد XML ، استفاده می شود .