ویژگی هاب سوئیچ ها این است که آدرس MAC ( کد اختصاصی هر کارت شبکه ) کارت های شبکه را در داخل خود ذخیره می کند و به این ترتیب پیام ارسال شده توسط یک کامپیوتر را فقط برای کامپیوتر مقصد ارسال می کنند و با این کار به طور قابل توجهی از ترافیک شبکه کم می کنند .