وقفه های داخلی سخت افزاری

وقفه های داخلی سخت افزاری (internal hardware-interrupts) بدلیل رخ دادن وضعیت معینی که درحین اجرای یک برنامه پیش آمده تولید می شوند(مانند تقسیم بر صفر).

وقفه هایی که در اثر خطا بوجود می آید تله (trap) هم نامیده می شود. تله باعث سقط برنامه می شوند.

این وقفه ها توسط سخت افزار اداره می شوند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. اما با وجودیکه نمی توان آنها را مستقیما مدیریت کرد، این امکان وجود دارد که از اثر آن روی کامپیوتر به نحو مفیدی استفاده شود.

مثال. سخت افزار وقفه شمارنده ساعت کامپیوتر را چندبار در ثانیه فراخوانی می کند تا زمان را نگه دارد. می توان برنامه ای نوشت که مقدار شمارنده ساعت را خوانده آنرا به شکل قابل درک کاربر به صورت ساعت و دقیقه تبدیل کند.