وضعیت Listening
پس از اتمام ۲۰ ثانیه یک RP یا DP به وضعیت Listening میرود و بقیه پورتها در حالت Block باقی میمانند، در این وضعیت نیز پورتها به BPDU ها گوش میکند وآنها را پردازش میکند و بقیه فریمها دور انداخته میشوند طول مدت زمانیکه پورت در این حالت باقی میماند بستگی به مقدار تنظیمی یک تایمر به نام Forward delay timer دارد که پیشفرض آن ۱۵ ثانیه است