بعد از اینکه پیغامهای وضعیت interface ظاهر شد و شما enter را زدید پیغام زیر ظاهر میشود

Router>

همانطور که قبلا ذکر شد به خط بالا user mode گفته میشود و این اساسا برای مشاهده آمارو همچنین جاپایی است برای ورود به privileged mode
شما فقط میتوانید پیکربندی روتر را در privileged mode مشاهده و تغیر دهید
برای ورود از user mode به privileged mode باید از دستور enable و یا بصورت مخفف en استفاده کنید

Router>
Router>enable
Router#

اکنون شما در privileged mode هستید و میتوانید تغیرات دلخواه را به روتر بدهید.اگر بخواهید به mode قبل (user mode) برگردید میتوانید از فرمان disable استفاده کنید

Router#disable
Router>

شما میتوانید از فرمان logout برای خروج از console استفاده کنید

Router>logout

Router con0 is nowavailable
Pree RETURN to get started

و یا میتوانید از logout و یا exit در privileged mode برای خروج از console استفاده کنید

Router>en
Router#logout

Router con0 is nowavailable
Pree RETURN to get started