امنیت اطلاعات در شبکه های کامپیوتری و سیستم های تجاری را می توان از شش وجه یعنی دسترسی فیزیکی، نیروی انسانی، سیستم عامل، داده ها، برنامه های کاربردی و شبکه مورد بررسی قرار داد. به لحاظ منطقی این وجوه را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

امنیت فیزیکی: این دسته شامل وجوه امنیت دسترسی فیزیکی و امنیت نیروی انسانی از وجوه شش گانه است.

امنیت محلی: امنیت سیستم عامل، داده ها و برنامه های کاربردی در این دسته قرار می گیرند.

امنیت ارتباطات: از وجوه شش گانه امنیت، تنها وجه امنیت شبکه در این گروه قرار می گیرد.