واکنش در برابر رویدادها

first

خروجی:

bb

وقتی روی دکمه کلیک کرده :

nn