هکر(Hacker)
به شخصی که از یادگیری جزئیات سیستم های کامپیوتری و بسط دادن استعدادهاشان لذت میبرد ارجاع داده میشود.

کرکر(Cracker)
به شخصی که از مهارت های هک کردنش برای مقاصد تهاجمی استفاده کند ارجاع داده میشود

هک کردن (Hacking)
توصیفات پیشرفته سریع از برنامه های جدید یا مهندسی معکوس از نرم افزارهایی که قبلا موجود هستند برای ایجاد کد بهتر یا کارآمدی بیشتر

هکرقانون مند(Ethical Hacker)
به حرفه ای های امنیت که از مهارت های هک کردنشان برای مقاصد تدافعی بکار ببرند ارجاع داده میشود