هدف فاز Construction (ساخت)
هدف این فاز واضح سازی نیازمندی‌های باقیمانده و تکمیل تولید سیستم بر اساس معماری مبنا می‌باشد. فاز ساخت به نوعی یک فرآیند ساخت است که در آن تأکید بر مدیریت منابع و کنترل عملیات به منظور بهینه‌سازی هزینه‌ها، زمان‌بندی‌ها و کیفیت است. در این حالت یک انتقال از تولید یک نمونه‌ی ذهنی در طی فازهای Inception و Elaboration به تولید محصولات قابل استقرار در طی Construction وTransition می‌شود. اهداف اصلی فاز Construction شامل موارد زیر می‌باشد :

– کمینه کردن هزینه‌های تولید با بهینه‌سازی منابع و پرهیز از دور انداختن و دوباره‌کاری غیر ضروری

– دستیابی هرچه سریعتر به کیفیت کافی

– دستیابی هر جه سریعتر به ویرایش‌های مفید (آلفا، بتا و سایر نسخه‌های تست)

– کامل کردن تحلیل، طراحی، تولید و تست کارآیی مورد نیاز

– تولید تکراری و گام به گام یک محصول کامل که آماده‌ی انتقال به محیط کاربران باشد

– تصمیم در مورد اینکه آیا نرم‌افزار، سایت‌ها و کاربران همه برای استقرار طرح آمادگی دارند

– دستیابی به میزانی از موازی سازی در کار تیم‌های تولید.