هدف دیسیپلین

تشخیص و نگهداری موارد توافق با مشتری‌ها و سایر ذینفعان در مورد کارهایی که سیستم باید انجام دهد.
• فرآهم آوردن شناخت بهتر از نیازمندی‌های سیستم برای تولید کنندگان سیستم
• تعریف مرزهای و حدود سیستم
• فراهم کردن یک پایه برای طرح ریزی مفاهیم تکنیکی تکرارها
• فراهم کردن یک پایه برای تخمین مخارج و زمان تولید سیستم
• تعریف یک واسط کاربر برای سیستم با تمرکز بر روی نیازها واهداف کاربران

برای دستیابی به این اهداف، ابتدا فهم تعریف و محدوده‌ی مسأله‌ای که سعی داریم با این سیستم آن را حل کنیم، حائز اهمیت می‌باشد. قوانین کسب و کار، مدل Use-Case کسب و کار و مدل شیء کسب و کار که در طول مدل‌سازی کسب و کار تولید شده به عنوان ورودی با ارزشی برای این تلاش خواهند بود. در این راستا ذینفعان تشخیص داده می‌شوند و درخواستهای ذینفعان استخراج، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌شوند.
یک مستند تصویر کلی، یک مدل Use-Case، Use-Case ها و مشخصه‌های تکمیلی برای توضیح کامل سیستم تولید می‌شود. این توضیح در واقع کاری را که سیستم انجام خواهد داد بیان می‌کند. این مستندات بعنوان منابع مهم اطلاعات تولید می‌شود. در تولید این مستندات باید خواسته‌های همه ذینفعان را در نظر گرفت.