نوع های پایه

پایتون انواع پایه مختلفی را پشتیبانی می کند. به عنوان مثال اعداد صحیح، حقیقی الگو:به انگلیسی:float محاسبات با دقت دلخواه و اعداد موهومی. به طور کلی نوع داده ها در پایتون به دو دسته ی تغییر ناپذیر الگو:به انگلیسی:immutable و تغییر پذیر الگو:به انگلیسی:mutable تقسیم می شوند. به عنوان مثال رشته ها در پایتون تغییر ناپذیر هستند. تغییر ناپذیر متغیرها در پایتون به این معنی است که نمی توان متغیر را بعد از ایجاد دستگاری کرد. لذا برای بر خلاف بسیاری از زبان های دیگر، تغییر رشته در باعث ایجاد رشته ای دیگر می شود.