نوع موجودیت entity type :

به هر چیزی در اطراف محیط ما اعم از افراد اشیا و هر پدیده ای که میتوانیم در رابطه با انها اطلاع داشته باشیم موجودیت گفته میشود . هر موجودیت میتواند نوع گونه ای در سطح طبقاتی خود داشته باشد که به ان نوع موجودیت entity type گوییم . مثلا نوع موجودیت گوسفند حیوان است .