اعلان نوع متغییر

زمانی که متغییر جدیدی را اعلان می کنید، می توانید با استفاده از کلمه کلیدی “new”، نوع آنرا نیز مشخص نمایید:

ll