در پایتون، نوع داده ها به صورت دینامیک از روی مقداری که به متغیرها نسبت داده می شود تعیین می شود. در واقع هیج نوعی برای مغیری که مقداردهی نشده است، تعریف نمی شود. بلکه نوع متغیر مورد نظر توسط مقدار نسبت داده شده تعیین می شود. نوع داده ها در پایتون دارای اطلاعات ارجاع به نوع شیئی هستند که از آن ساخته شده اند. این ویژگی ها در جایگاه های مختلف در رفتار پایتون تاثیر می گذارد. به خاطر ویژگی دینامیک بود نوع داده ها در پایتون، تبدیل نوع متغیرها احتیاج به در قالب ریختن متغیرها (به انگلیسی: Casting) ندارد.

به عنوان یک عدد موهومی در یک عدد صحیح بلند را ضرب کنید و پایتون به صورت خودکار نوع حاصل را تعیین می کند. اگرچه همیشه این امکان پذیر نیست! به عنوان مثال ضرب یک رشته در یک عدد معنی ندارد!