همه ی نود هایی که در شبکه هستند ۱ تا ۶۵۵۳۵ پورت udp  و۱تا ۶۵۵۳۵ پورت tcp دارند.