۵ـ۲ برنامه‌ای بنویسید که عدد صحیح n را بخواند و فاکتوریل آن را حساب و با خود عدد چاپ کند.
#include<stdio.h>
main ()
{
int n , i =1 , fact =1 ;
scanf (“%d”,&n) ;
while (++ i <= n)
fact *= i ;
printf (“factorial of %d is %d”, n , fact) ;
}

 مثال ۵ـ۳ برنامه زیر یک خط متن با حروف کوچک را کاراکتر به کاراکتر از آرایه text می‌خواند. سپس با استفاده از تابع کتابخانه‌ای toupper متن مزبور را به حروف بزرگ تبدیل و چاپ می‌کند.
#include<stdio.h>
#define eol ’\n’
main ()
{
char text[80] ;
int tag , count = 0 ;
/*read the text in lower case */
text [count] = getchar() ;
while (text[count]!eol)
{ count = count + 1 ;
text[count]=getchar() ;
}
tag = count ;
count = 0 ;
while (count<tag)
{ putchar (toupper(text[count])) ;
+ + count ;
}
}
در برنامه بالا دو عبارت while جداگانه به کار رفته که یکی برای خواندن متن از حافظه و دیگری برای تبدیل حرف کوچک به بزرگ و چاپ متن تبدیل شده است. حال اگر mathematics and statistics وارد شود، عبارت MATHEMATICS AND STATISTICS در خروجی نمایش داده می‌شود