نمایی زیبا برای صفحه۴۰۴

در قسمت head کدهای زیر را قرار دهید

main

در قسمت body هم کدهای زیر را قرار بدین :

cv