بعضی از کاراکترها در زبان HTML دارای معنی خاصی هستند مثل کاراکتر کوچکتر > که به معنای آغاز یک تگ می باشد . اگر بخواهیم در متن صفحات HTML این نوع کاراکترها را نمایش دهیم ، جهت جلوگیری از تداخل متن با کد صفحه باید از روش ویژه ای به صورت زیر استفاده کنیم :
برای نمایش هر کاراکتر از یک واژه مرکب که شامل سه قسمت است استفاده می شود .
قسمت اول علامت (&) ، قسمت دوم یک نام از پیش تعیین شده یا علامت # به همراه یک عدد معلوم و قسمت سوم هم علامت ( ; ) است که در پایان قرار می گیرد .
برای مثال برای نمایش کاراکتر > باید بنویسیم :

&lt;     or     <

نکته : کلیه نام های نمایش کاراکترهای خاص به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند .
نکته : در زبان HTML ، اگر در هنگام ورود متن بین حروف با فشردن کلید Space Bar فاصله ایجاد کنید ، در هنگام نمایش در مرورگر این فاصله ها از بین رفته و حداکثر یک فاصله خالی بین دو واژه نمایش داده می شود . برای افزودن فاصله بین واژه ها باید از کاراکتر ;nbsp& استفاده کرد که با هر بار وارد کردن این کاراکتر ، یک فاصله خالی بین دو واژه به وجود می آید .

کاراکتر مفهوم کاراکتر نمایش حروفی نمایش عددی
< کوچکتر &lt; <
> بزرگتر &gt; >
& علامت ” و “ &amp; &
علامت “ &quot; "
¢ سنت cent &cent; ¢
£ پوند pound &pound; ¥
§ &sect; §
© علامت کپی رایت &copy; ©
® علامت ثبت شده &reg; ®
× علامت ضرب &times; }
÷ علامت تقسیم &divide; ÷