نمایش موقعیت کاربر بر روی یک نقشه

برای نمایش موقعیت کاربر بر روی یک نقشه، به یک سرویس دهنده مانند Google Maps نیاز دارید:

kh

req

در مثال بالا، از طول و عرض جغرافیایی برای نمایش موقعیت کاربر در Google Maps استفاده شده است. (از یک عکس استاتیک استفاده شده است)