نصب Rkhunter یا Rootkits Hunte

آموزش نصب Rkhunter یا Rootkits Hunter
برای نصب دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید:
Cd
Wget link download
بجای link download اخرین نسخه را از صفحه  بگیرید:

سپس
tar -zxvf rkhunter-x.x.x.tar.gz
به جای x.x.x ورژن رو وارد کنید.
cd rkhunter-x.x.x
به جای x.x.x ورژن را وارد کنید.
جهت اسکن کردن سرور به صورت دستی می توانید از دستور زیر استفاده کنید:
/ usr/local/bin/rkhunter –c
جهت اسکن کردن خودکار به صورت روزانه از دستورات زیر استفاده کنید:
ابتدا :
pico /etc/cron.daily/rkhunter.sh
سپس مقادیر زیر را وارد کنید:
#!/bin/bash
(/usr/local/bin/rkhunter -c –cronjob 2>&1 | mail -s “Daily Rkhunter Scan Report” email@domain.com)
بجای email@domain.com
جهت بروزرسانی از دستور rkhunter –update استفاده میکنیم( بهتر است چند روزی یک بار این دستور را اجرا کنیم)