دستورات زیر را اجرا کنید:

aa

در پایان عبارت زیر را در فایل php.ini سرور خود قرار اضافه نمایید.

۱

extension=gearman.so