برای نصب APC دستورات زیر را اجرا نمایید.

zzz

سپس مقادیر زیر را در php.ini قرار دهید.

yyyy

در صورت لزوم آدرس نصب extention را در مسیر extension_dir در php.ini قرار دهید