نشانی‌هادر bootstrap

تقریبا زیرشاخهٔ تمام کارها، اطلاعات تماس، و یکی از آن‌ها نشانی‌ها و یا آدرس‌ها است.
<address>

با گذاشتن تگ <br> در آخر تمام خطوط شیوهٔ نوشتن نشانی را رعایت کنید.

fd