نمایش پروسس ها
شما در با وارد کردن دستور تاپ top می توانید کلیه پردازش هایی را که در سرور شما فعال می باشد را مشاهده نمائید. همچنین با وارد کردن دستور M با حروف بزرگ می توانید لیس پروسس ها را بر اساس میزان رم مصرفی منظم نمائید.
با دستور O با حروف بزرگ نیز کلیه حالات مختلف چینش پروسس ها را می توانید مشاهده نمائید:

11

با دستور R نیز می توانید چینش را بالعکس ( زیاد به کم و یا کم به زیاد ) نمائید.