۲ـ۱ در زیر نمونه‌‌هایی از نحوه معرفی متغیرهایی از نوع مقادیر صحیح نمایش داده شده است.
۱) long int temp , Pnoor ;
۲) short int y1 , y2 , y3 ;
۳) unsigned int m , n ;
۴) unsigned long sum , average ;
۵) unsigned short pt , qt ;
تعریف متغیرها از نوع long int و long هم‌ارز است، بنابراین مثال ۱ را می‌توان به صورت long temp , Pnoor ; نوشت. همچنین int short  و  short نیز معادل هم‌اند. پس مثال ۲ را می‌توان به صورت short y1 , y2 , y3 ; نوشت. مثال ۳ را نیز می‌توان این طور نوشت: unsigned m , n ;.