برای مشاهده اطلاعات یک بسته yum می توانید از دستور yum info استفاده نمایید.

yum info nano