نحوه قراردادن favicon در وب سایت

برای قراردادن آیکن در وب سایت باید تصویر را در فولدر دلخواه خود با نام favicon.ico قرار دهید و سپس کد زیر را در قسمت headوب سایت تایپ نمایید

ty