نحوه فعال کردن gzip

فعال کردن Gzip باعث فشرده سازی صفحات سایت می شود و می توانید ۲۰ تا ۵۰ درصد سرعت لود سایت خود را افزایش دهید . مرورگر شما برای باز شدن وب سایت برسی می کند که آیا قابلیت Gzip در هاست فعال است یا خیر اگر این مورد فعال باشد صفحات با حجم بسیار فشرده و کمتر برای مرورگر بارگذاری می شود که نقش بسیار مهمی در بهینه سازی سایت شما دارد برای فعال کردن قابلیت Gzip در هاست خود کافیست کدهای زیر را در .htaccess کپی نمایید
# compress text, HTML, JavaScript, CSS, and XML
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
# remove browser bugs
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch MSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent
Source