ساخت کد آجاکس برای ارسال اطلاعات با jQuery.

yy

خب تا اینجا ما کاره ساخت قالب و کد اجاکس رو تموم کردیم و چیزه دیگه ای که نیاز داریم یک فایل PHP جهت دریافت اطلاعات و برگرداندن اطلاعات هست

kjj

ooi

ppiu